tatipstersicorligebouvacumhowa.xyz

congratulate, magnificent idea consider, that you are..

Category: New Wave

Faktor & Vektor - Dolaze Teška Vremena (File)

9 Reply to “ Faktor & Vektor - Dolaze Teška Vremena (File) ”

 1. Shakam says:
  Nastavna cjelina: VEKTORI Razred: III ISPITNI ZADACI T (0, 1) Zadane su točke A (-3, 5), B (6, 7), C (1, -5).Odredi jedinične vektore u smjeru vektora,,.Nađite koordinatu x točke T (x, 0) tako da vektori i .
 2. Moogusar says:
  Jedinični vektor - vektor duljine 1, - za zadani vektor a, duljine G a G, jedinični vektor je definiran sa a a a G G G 0 =, -a0 je vektor koji ima isti smjer kao i G a G a duljina mu je 1. Radijvektor (radijus vektor) Ako je T neka točka prostora a O ishodište koordinatnog sustava, vektor OT nazivamo radijvektor točke T. Zapisujemo ga i.
 3. Arashikasa says:
  Vektor 1 je usmjerena duzina AB u kojoj razlikujemo pocetnu tocku i hvatiste A zavrsnutocku oznac kraj B. Vektor crtamo poput obicne duzine, s tim da je zavrsnatocka enastrjelicom. 1 vector lat. — nositelj. 2 1. VEKTORI a A B P Q D C b Sl. Vektor je usmjere-na duzina.
 4. Bralkree says:
  Seštevanje vektorjev. Seštevanje vektorjev določa Chaslesova identiteta: → + → = →. Razlaga: Najprej moramo vektorja narisati tako, da leži začetna točka drugega vektorja v končni točki prvega (B).Vsota je potem vektor, ki poteka od začetne točke prvega(A) do končne točke drugega vektorja (C).Če sta vektorja že narisana tako, da imata skupno začetno točko, si lahko pri.
 5. Samusida says:
  Vektor ciji je intenzitet jednak 1 naziva se jedini cni vektor. Vektori su jednaki ako su im jednaki pravac, smer i intenzitet. Vektor kod kojeg je A= Bzva cemo nula vektor i ozna cavati sa ~0 ili 0: Intenzitet nula vektora je 0, a pravac i smer se ne de ni su. Vektor koji ima isti pravac i intenzitet kao vektor! AB;a suprotan smer, je vektor!
 6. Faejar says:
  Faktor & Vektor - Dolaze Teška Vremena (Hard Times are Coming) EP Mon, + Faktor & Vektor - "Dolaze Teška Vremena" (Hard Times are Coming) EP, is released online as free flac download at torrentech netlabel. check the release (and downloads) on following urls: official release page (with torrent/http download links).
 7. Mubar says:
  – vektor položaja tačke (-4, 12) i – vektor od tačke (6, -9) do tačke (2, 3) Rešenje: Nacrtajmo oba vektora i identifikujmo karakteristične pravogle trouglove: Pošto karakteristični trouglovi imaju jednake katete, a i orijentisani su u istom pravcu i smeru, možemo zaključiti da su i vektori jednaki.
 8. Brat says:
  everything you need to know about our label and its releases.
 9. Mogis says:
  Još o skalarnom i vektorskom proizvodu •Ako su a,b ne-nula vektori, onda je a·b = 0 ako i samo ako su a i b međusobno ortogonalni. •Ako su a,b ne-nula vektori, onda je a x b = 0 ako i samo ako su a i b paralelni. • Na osnovu skalarnog proizvoda, svaki vektor je ortogonalan na 0 - vektor. • Na osnovu vektorskog proizvoda, svaki vektorMissing: null.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tatipstersicorligebouvacumhowa.xyz 2019 | Powered by WordPress.